Samhandelsbetingelser

1.

ANVENDELSESOMRÅDE

1.1

ANVENDELSESOMRÅDE FOR PARLØB A/S’ SAMHANDELSBETINGELSER
Nærværende samhandelsbetingelser er gældende ved enhver form for samhandel med Parløb a/s gældende fra tidspunktet for kundens accept af et fra Parløb a/s fremsat tilbud. Ved kundens accept af et fra Parløb a/s fremsat tilbud accepterer kunden samtidig at have læst og forstået nærværende samhandelsbetingelser.

2.

TILBUD, ACCEPT OG ORDREBEKRÆFTELSE

2.1

PARLØB A/S’ TILBUD
I fravær af anden aftale er et tilbud fra Parløb a/s at anse som værende bindende for Parløb a/s i 14 dage gældende fra tilbuddets afgivelse.

2.2

KUNDENS ACCEPT
Kunden anses for at have accepteret det af Parløb a/s fremsatte tilbud ved kundens modtagelse af Parløb a/s’ ordrebekræftelse.
Såfremt kunden anser den af Parløb a/s afgivne ordrebekræftelse for at afvige fra kundens ordre og dermed indebære en ændring, som kunden ikke ønsker at acceptere, påhviler det kunden at meddele Parløb a/s, at kunden ikke ønsker at acceptere disse ændringer. Kunden skal i så fald give Parløb a/s meddelelse herom inden 2 dage. I modsat fald vil den af Parløb a/s afgivne ordrebekræftelse blive lagt til grund ved vurderingen af aftalens korrekte opfyldelse.

2.3

PERIODISKE SKRIFTER
Hvis der med kundens bestilling af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

3.

PRISER

3.1

ANFØRTE PRISER
Såfremt andet ikke er aftalt, er alle priser angivet ekskl. moms, fragt, levering og gebyrer.

3.2

ÆNDRINGER I PRISER
Parløb a/s forbeholder sig retten til at foretage en regulering af priserne i det omfang, Parløb a/s kan dokumentere en stigning i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger.
Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Parløb a/s berettiget til at kræve betaling for:
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale kunden har leveret Parløb a/s, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

4.

BETALINGSBETINGELSER

4.1

BETALINGSTIDSPUNKT
Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag (normalt 14 dage efter fakturadato) ellers kontant ved levering.

4.2

MORARENTE
Såfremt kunden ikke foretager rettidig betaling, er Parløb a/s berettiget til at opkræve renter af det skyldige beløb gældende fra forfaldsdagen og pr. påbegyndt måned. Den opkrævede rente vil være på 2% (minimum kr. 50,-) pr. påbegyndt måned.

4.3

BANKGARANTI
På Parløb a/s’ anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Parløb a/s forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.

5.

LEVERING

5.1

LEVERINGSTID- OG STED
Levering finder sted på det med kunden aftalte sted og tidspunkt, dog med forbehold for forsinkelse eller forhindringer, der skyldes underleverandørers forhold, force majeure-omstændigheder – såsom brand, arbejdskonflikt, mangel på transportmidler og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over – samt kundens handlinger eller undladelser.

5.2

FORSINKELSE
Indtræder forsinkelse, er kunden med de af pkt. 5.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

6.

EJENDOMSRET/ EJENDOMSFORBEHOLD

6.1

PARLØB A/S’ TILBAGEHOLDSRET
I tilfælde af kundens manglende betaling forbeholder Parløb a/s sig retten til at tilbageholde den af kunden bestilte leverance, indtil kunden har foretaget korrekt betaling.

6.2

MELLEMMATERIALE
Hvad Parløb a/s har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, stockfotos, materialer, værktøjer m. m. til brug for leverancen, er Parløb a/s’ ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

7.

SÆRLIGT OM KILDEKODER

7.1

DEFINITION
Med begrebet »kildekode« sigtes der i det følgende til den programmeringstekst, som ligger til grund for den pågældende software, og som er skrevet af en hos Parløb a/s ansat programmør eller leveret af en underleverandør efter aftale med Parløb a/s. Begrebet omfatter derimod ikke kildekodens oversættelse til en binær objektkode, som er en forudsætning for et computersystems korrekte afvikling af det pågældende softwareprogram.

7.2

PARLØB A/S’ EJENDOMSRET TIL KILDEKODER
Parløb a/s har den fulde ejendomsret til kildekoder brugt i det leverede materiale. Kunden accepterer endvidere, at Parløb a/s kan genanvende kildekoderne i det leverede materiale i forbindelse med Parløb a/s’ varetagelse af opgaver for andre kunder.

8.

SÆRLIGT OM OPHAVSRETTIGHEDER

8.1

FORBEREDENDE DESIGNMATERIALE
Ophavsretten til forberedende designmateriale, som kunden har leveret til brug for Parløb a/s’ udarbejdelse af det bestilte produkt, tilhører kunden. I denne forbindelse indestår kunden for, at det leverede materiale ikke er behæftet med tredjemands modstridende rettigheder.

8.2

KUNDENS BRUGSRET TIL DET LEVEREDE PRODUKT
Kunden opnår en tidsubegrænset og uoverdragelig eneret til at anvende det leverede produkt på en hvilken som helst platform, herunder, men ikke begrænset til, digitalt og på print. I mangel af modstående aftale er kunden dog ikke berettiget til at anvende det leverede produkt til andet og mere end med det Parløb a/s aftalte.

8.3

PARLØB A/S’ OPHAVSRETTIGHEDER
Med forbehold for det i pkt. 8.1. nævnte materiale bibeholder Parløb a/s den fulde og uindskrænkede ophavsret til de af Parløb a/s udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m. m., hvorfor sådant materiale ikke må udleveres til tredjemand uden forudgående samtykke fra Parløb a/s.

8.4

TILLADELSE TIL BRUG I PORTFOLIO
Kunden tillader Parløb a/s at benytte sig af det udarbejdede design/materiale i egen, fremtidig markedsføring/portfolio – dog med hensyntagen til følsomt indhold.

9.

MANGLER OG REKLAMATION

9.1

REKLAMATIONSFRIST
Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Parløb a/s er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

9.2

ANDET
Parløb a/s har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har anmodet om rettet i forhold til korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.
Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
Parløb a/s har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Parløb a/s, har Parløb a/s ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
Såfremt kunden selv tilvejebringer papir, trykklare filer eller andet til leverancen, hæfter Parløb a/s ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.
Forestår kunden selv trykning eller anden videre bearbejdning af forarbejde leveret af Parløb a/s, er det kundens eget ansvar at dennes leverandør før produktionsstart kontrollerer, at det leverede materiale opfylder leverandørens krav. Parløb a/s er berettiget til at kræve betaling for ekstra arbejde på baggrund af krav, som ikke er specificeret og accepteret af Parløb a/s ved aftaleindgåelsen.

10.

OPHØR AF AFTALEN

10.1

KUNDENS OPSIGELSE AF AFTALEN
Opsiger kunden den indgåede aftale med mindst 30 dages varsel til den aftalte leveringsdag, fakturerer Parløb a/s det afholdte timeforbrug samt 50% af den resterende kontraktsum.
Opsiger kunden den indgåede aftale med mindre end 30 dages varsel til den aftalte leveringsdag, fakturerer Parløb a/s det afholdte timeforbrug samt 100% af den resterende kontraktsum.

10.2

OPHÆVELSE AF AFTALEN
Såfremt en af parterne væsentligt misligholder nærværende samhandelsbetingelser eller aftaler, der på anden måde er knyttet til eller afledt af disse betingelser, kan den modstående part ved skriftligt varsel indeholdende en specificering af misligholdelsen ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning.
I tilfælde af en af parternes konkurs, udsættelse af betaling eller insolvens kan den anden part endvidere ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning efter skriftligt påkrav.

11.

UNDERLEVERANDØRER

11.1

PARLØB A/S’ RET TIL AT GØRE BRUG AF UNDERLEVERANDØRER
Parløb a/s er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

12.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER

12.1

KUNDENS INDIREKTE TAB
Parløb a/s kan på ingen måde holdes ansvarlig for kundens indirekte tab herunder, men ikke begrænset til, kundens driftstab og tab af avance, medmindre Parløb a/s har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

12.2

KUNDENS ÆNDRINGER AF DET LEVEREDE MATERIALE
Parløb a/s er på ingen måde ansvarlig for tab eller skade, som er foranlediget af kundens ændringer af det leverede produkt.

12.3

FORHOLDET TIL NYT SOFTWARE
Med begrebet »nyt software« sigtes der i det følgende til nye versioner af browsere, hjemmesider, scripts, plugins, applikationer etc.
Parløb a/s indestår udelukkende for det leverede produkts korrekte funktion og samspil med den software, som anvendes på leveringstidspunktet, hvorfor Parløb a/s ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for produktets manglende funktion på nyere versioner af den pågældende software.

12.4

OVERLADT MATERIALE
Parløb a/s har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som fx originaler, materialer o. l., som ikke er Parløb a/s’, men som er overladt Parløb a/s af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Parløb a/s har udført. Parløb a/s er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Parløb a/s. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

13.

ÆNDRINGER

13.1

ÆNDRINGER AF VILKÅR I SAMHANDELSBETINGELSERNE
Vilkårene i nærværende samhandelsbetingelser samt aftaler, der er afledt heraf, kan ikke ændres uden et forudgående skriftligt samtykke fra Parløb a/s.

13.2

ÆNDRINGER I DET LEVEREDE PRODUKT
Ved kundens accept af Parløb a/s’ samhandelsbetingelser accepterer kunden samtidig, at kunden afskæres fra at foretage ændringer i det leverede produkt uden et forudgående samtykke fra Parløb a/s.

14.

TAVSHEDSPLIGT

14.1

TAVSHEDSFORPLIGTELSER
Idet Parløb a/s ønsker at varetage kundens behov med størst mulig diskretion, er Parløb a/s’ medarbejdere underlagt tavshedspligt.

15.

FORCE MAJEURE

15.1

SUSPENSION AF FORPLIGTELSER
I tilfælde af force majeure-begivenheder såsom krig, brand eller andre hindringer uden for parternes kontrol suspenderes denne aftale, indtil parterne atter er i stand til at opfylde deres forpligtelser.

16.

LOVVALG OG VÆRNETING

16.1

VALG AF LOVGIVNING OG VÆRNETING
Såfremt parterne ikke kan løse en konflikt i fællesskab, vil enhver tvist, strid eller påstand, der udspringer af eller i forbindelse med aftalen eller misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, endeligt afgøres ved Retten i Kolding under anvendelse af dansk lovgivning.

 

 

Hosstående samhandelsbetingelser er gældende ved samhandel med:

Parløb a/s
Gammelbro 70 E, 1.2
7190 Billund

CVR-nr. 31 348 749